loading

វគ្គចាប់យកឌីជីថល ស្តីពី “ការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស” ជំនាន់ទី១

2024-03-11

blog image

នារសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣, កម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស-Enterprises Go Digital បានរៀបចំបើកដំណើរការវគ្គចាប់យកឌីជីថល ស្តីពី "ការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស" ជំនាន់ទី១ ជាផ្លូវការ នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ” ជាន់ទី ១១ នៃអគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច,  ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តាំង ងួនលី នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មី "តេជោ" និងជាអគ្គលេខាធិការងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល, ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមមានចំនួនសរុបប្រមាណ ៩០នាក់។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះធុរកិច្ចថ្មីតេជោ តាមរយៈកម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស បានរៀបចំវគ្គចាប់យកឌីជីថលជាលើកដំបូង ដែលបានរៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេល០៦សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣។ វគ្គចាប់យកឌីជីថល ជំនាន់ទី១នេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងដល់សហគ្រាសគ្រប់កម្រិតជាពិសេស សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម អំពីវិធីសាស្រ្តចាប់ផ្តើមក្នុងការចាប់យកឌីជីថលរបស់សហគ្រាស។ សូមបញ្ជាក់ថា វគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១នេះ ទទួលបាន សិក្ខាកាមចុះឈ្មោះចូលរួមសរុបប្រមាណ ៣៣៩នាក់ ដោយមាន ៦២%ជាបុរស និង ៣៨%ជាស្រ្តី ហើយលើសពីនេះទៅទៀត សិក្ខាកាមទាំងអស់ ៧០% មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និង ៣០% មកពីក្រុង-ខេត្តផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

រូបភាពទី១៖ការបង្ហាញអំពីភេទ និងតំបន់នៃការចូលរួមរបស់សិក្ខាកាម

I.អំពីវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

វគ្គចាប់យកឌីជីថល ស្តីពី “ការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស” ជំនាន់ទី១ ផ្តល់ជូនការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រប់កម្រិតជាពិសេស សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និង មធ្យម ដោយសិក្សារយៈពេល ៦សប្តាហ៍ និងផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ៗដូចជា៖

 • គន្លឺះសំខាន់ៗដែលសហគ្រាសគួរតែយល់ដឹងមុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលរបស់ខ្លួន ដូចជា ការកំណត់បញ្ហាប្រឈម និង យុទ្ធសាស្រ្ត ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ជាពិសេសភាពចាំបាច់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរឌីជីថល។
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការចាប់យកឌីជីថលក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដូចជា ការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និង វិធីសាស្រ្តជាក់ស្តែងក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល/សេវាកម្មឌីជីថលសំខាន់ៗ ដែលគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាស។

II.អំពីប្រធានបទនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

វគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១ ផ្តោតសំខាន់លើប្រធានបទចំនួ០៦ ដែលជាជំនួយដល់សហគ្រាសក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថល ដូចជា៖

 1. ការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស
 2. ការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
 3. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
 4. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន
 5. ការធ្វើទីផ្សារតាមបែបឌីជីថល
 6. ការការពារសុវត្ថិភាពអនឡាញ

III.អត្ថប្រយោជន៍ដែលសិក្ខាកាមទទួលបាន

IV.តើអ្នកណាដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

V.កាលវិភាគនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

VI.តើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញក្នុងវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១?

វគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១ ត្រូវបានចូលរួមបង្ហាត់បង្ហាញដោយអ្នកជំនាញមកពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាល្បីៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានដូចជា៖

VII.ការវាយតម្លៃ និងលទ្ធផលរំពឹងទុកនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមាននៃការអនុវត្តវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១ ក្រុមការងារនៃកម្មវិធីបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស បានបង្កើតជាសកម្មភាពនៃការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដែលបានបង្កើតជាការស្ទង់មតិរបស់សិក្ខាកាមក្រោយពីបញ្ជប់នូវការសិក្សាលើប្រធានបទនីមួយៗ។ ការស្ទង់មតិគឺផ្តោតសំខាន់លើចំណុចសំខាន់ៗចំនួន០៤គឺ៖ ១).បទពិសោធន៍នៃការសិក្សា, បរិយាកាសសិក្សា និងការចែករំលែក ២).អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញ ៣).ខ្លឹមនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថល, ម៉ូឌុលនៃកាសិក្សា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា ៤).ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធី។

 • បទពិសោធន៍, បរិយាកាសសិក្សា និង ការចែករំលែក

តាមរយៈរូបភាពនៃលទ្ធផលការស្ទង់មតិរបស់សិក្ខាកាមបានបង្ហាញថា សិក្ខាកាមដែលបានឆ្លើយសំណួរជាង ៥០% បានបោះឆ្នោតពេញចិត្ត និងពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើការរៀបចំវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១។ ហើយមាន ៩០%ភាគរយ បានបង្ហាញថានឹងចូលរួមវគ្គចាប់យកឌីជីថលក្រោយៗទៀត។

រូបភាពទី២៖ ការស្ទង់មតិលើបទពិសោធន៍, បរិយាកាសសិក្សា និង ការចែករំលែកនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១

 • អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញ

តាមរយៈរូបភាពនៃការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិអំពីគុណភាពនៃអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញទៅតាមប្រធានបទទាំង០៦បានបង្ហាញថាមានសិក្ខាកាមជាង ៤៦% មានមតិថាការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អ្នកបង្ហាត់បង្ហាញល្អ ច្បាស់ៗ។ ក្នុងនោះ មាន ៦១% មានមតិថាប្រធានបទទី៦ជាប្រធានបទល្អជាងគេ។

រូបភាពទី៣៖ការបង្ហាញអំពីការពេញចិត្តលើអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញ

 • ខ្លឹមនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថល, ម៉ូឌុលនៃកាសិក្សា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

តាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាជាង ៥០%មានការពេញចិត្តទៅលើគ្រប់ប្រធានបទនៃការបង្ហាត់បង្ហាញទាំងអស់។ ក្នុងនោះ មាន២០%ដែលមិនពេញចិត្តទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញ។

រូបភាពទី៤៖ការបង្ហាញអំពីខ្លឹមនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថល, ម៉ូឌុលនៃកាសិក្សា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសិក្សា

 • ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី

ដើម្បីកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១ ក្រុមការងារបានធ្វើការស្ទង់មតិពីសិក្ខាកាមដែលផ្អែកលើ៥កម្រិត ដោយចាប់ពីកម្រិតអន់ ទៅដល់កម្រិតល្អបំផុត។ ដូចនេះ ក្រោយពីធ្វើការស្ទង់មតិរួចរាល់ តាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពីសិក្ខាកាមដែលបានចូលសិក្សាបានបង្ហាញថា ៥០% បានបង្ហាញថាល្អគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់ ខណៈដែលមាន៨%បានបង្ហាញថាល្អណាស់ លើកលែងតែប្រធានបទទី៦បានបង្ហាញថាល្អដែលមាន២៩%។

រូបភាពទី៥៖ការបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី

សរុបមក ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការស្ទង់មតិរបស់សិក្ខាកាម បានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃការរៀបចំវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១នេះ ដែលលទ្ធផលភាគច្រើនបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមាន និងភាពពេញចិត្តទៅលើគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់នៃវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១។ ដូចនេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា វគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១នេះ គឺពិតជាបានផ្តល់បទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង និងព័ត៌មានយ៉ាងសំបូរបែបដល់សហគ្រាស រួមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងដល់សហគ្រាសគ្រប់កម្រិតជាពិសេស សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម អំពីវិធីសាស្រ្តចាប់ផ្តើមក្នុងការចាប់យកឌីជីថលរបស់សហគ្រាសផងដែរ។

រូបភាពនៃសកម្មភាពក្នុងវគ្គចាប់យកឌីជីថលជំនាន់ទី១អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ

អត្ថបទ
ការបង្កើនសុវត្ថិភាពពាក្យសម្ងាត់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
អានបន្ថែម
អត្ថបទ
វគ្គចាប់យកឌីជីថល ស្តីពី “ការចាប់ផ្តើមដំណើរបរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស” ជំនាន់ទី២
អានបន្ថែម
អត្ថបទ
គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល
អានបន្ថែម

មិនមាន​ទិន្នន័យ​បង្ហាញ

រៀបចំដោយ

អាសយដ្ឋាន​
អគារមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច (BDC), ជាន់ទី ១១, មហាវិថី OCIC, សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ, ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទំនាក់ទំនង

+៨៥៥ ៨៧ ៩៥៥ ៨៨៨

info@techostartup.center

បណ្តាញសង្គម
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង © ២០២៣​-២០២៤ ដោយ បរិវត្តកម្មឌីជីថលសហគ្រាស